Křest Páně

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 55,1-11; Iz 12
2. čtení: 1 Jan 5,1-9
Evangelium: Mk, 1, 6b-11

Dnešní slavností Křtu Páně končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí. A možná by si někdo mohl položit otázku, proč vlastně křtem Páně končí doba vánoční? Vždyť Kristus křest přijal jako dospělý a navíc Janův křest nesloužil k odpuštění hříchů. Jan sám o svém křtu tvrdil, že není na odpuštění hříchů, ale na změnu smýšlení lidí, aby zanechali jakéhokoliv špatného jednání. Navíc bychom si měli uvědomit jednu skutečnost. Ježíš jako jediný, kromě Panny Marie je uchráněn dědičné viny, tedy on je bez vady a Janův křest k ničemu nepotřebuje. Přesto v dnešním evangeliu se dočítáme, že Ježíš váží dalekou cestu s Galileje k místu, kde Jan Křtitel křtí Izraelský národ.

V evangeliích se dále praví, že Jan se bránil pokřtít Ježíše, ale sám se chce nechat od Ježíše pokřtít. Zde se však Jan mýlí. My nepotřebujeme být pokřtěni od Ježíše, ale do Ježíše, který se nechá pokřtít spolu s námi. Ježíš totiž svým vlastním křtem bere na sebe naše hříchy a následně je svojí vlastní smrti proměňuje, a proto také dnešní slavnost uzavírá dobu vánoční. K řečenému chci dodat ještě pět tvrzení, že Ježíš se stal opravdu pravým člověkem, který přišel na svět kvůli všem lidem. Za prvé: Ježíš při početí Panny Marie vzal na sebe naše lidské tělo. Za druhé: I podle lidským měřítek pocházel z královského rodu, jak se dočítáme v Kristově rodokmenu, ale narodí se jako jedno z nejchudších dětí. Za třetí: přicházejí se mu poklonit chudí pastýři, kteří nemají téměř nic i vznešení králové z východu. Za čtvrté: je pronásledován lidskou zlobou a zvůli a musí se svými rodiči uprchnout do Egypta. Za páté: přijímá na sebe Janovým křtem lidskou hříšnost, aby každý, kdo o to stojí, byl zachráněn. Z těchto tvrzení jasně vyplývá, že Kristus má blíže ke každému člověku, než my sami si dokážeme představit.

Navíc vánoční dobu nelze vnímat odděleně od velikonočního poselství, a to je dobře vidět i na dnešní slavnosti, kdy Kristus dříve než začne veřejně působit, solidárně s námi lidmi přijímá Janův křest, aby tento křest na kříži následně proměnil v křest spásy. Ježíš Janův křest nejen přijal, ale skrze kříž mu dal vykupitelský rozměr, díky čemuž jsou nám našim vlastním křtem odpouštěny hříchy. Právě na dnešní slavnosti si můžeme velmi dobře uvědomit přímou souvislost mezi dobou vánoční a velikonoční a velikost Boží lásky k nám lidem. Kéž dnešní slavností si nejen uvědomíme, jak hluboce se Bůh v Ježíši Kristu sklonil k nám lidem, ale především my sami se snažíme žít životem vyvolených dětí Božích.

Amen