3. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení Iz 8, 23b 9,3
2. čtení 1 Kor 1,10 – 13.17
Evangelium Mt 4, 12-23
Dnešní evangelium nám říká, jak Ježíš veřejně započal svoji pastorační činnost. Je to ve chvíli, kdy je Jan Křtitel uvězněn, jako by tím deklaroval, že navazuje na jeho dílo. A začíná v Galileji u tzv. pohanů, v zemi zdánlivě zapomenuté, jakoby Bohu vzdálené, v krajině, kde podle Písma ležel stín smrti. A právě do těchto míst přichází Ježíš jako světlo. Pro nás je to velmi povzbudivé, protože neexistuje temnota, kterou by Bůh nemohl prozářit.
A první Ježíšova výzva zní: obraťte se, obraťte se ke světlu, jež přichází, ale především k tomu, který jej nese, a to k Ježíši Kristu. A proč? Protože se přiblížilo Boží království. V Ježíši Kristu se přiblížilo Boží království, království lásky a pokoje. Je třeba se obrátit, a to nejen proto, že Bůh přišel mezi nás, ale i díky tomu, že bez toho, co pro nás Ježíš vykonal, by žádné obrácení nebylo ani možné. Chápete? Bez toho, aby nás Kristus zachránil, tak by naše snaha byla zcela marná, proto také obrácení je nezasloužená milost, kterou skrze Krista můžeme a máme přijmout do svého života.
A evangelium pokračuje dál, a to první činností, kterou Ježíš koná po zvěstování této radostné zvěsti, a to povoláním apoštolů. Okamžitě po výzvě k obrácení nás tedy zve k následování. Vlastně můžeme říci, že Ježíš nechtěl být sám na velké poslání, které od Otce přijal. Každého učedníka, tedy i každého z nás zve osobně. Převrací tím prastarý zvyk, kdy si učedník sám vyhledává svého mistra. Ježíš je Pán a jako takový přichází, aby povolal do vzájemného důvěrného vztahu každého osobně.
Řekl jim a říká i nám, pojďte za mnou. To je konkrétní povolání, kdy se povolaný rozhodne opustit sebe a jde za Ježíšem. A stejně jako ti učedníci tam nechali vše a šli za ním, tak to má být inspirace i pro nás. Na velkorysé Boží pozvání se nemá odpovídat váhavě. Nakonec člověk vždycky jde za tím, koho miluje, a stává se mu podobným.
Příslib udělám z vás rybáře lidí, tedy neznamená nic jiného než pozvání k jeho podílu na Ježíšově životě a jeho spasitelské lásce, k novému zájmu o naše bližní: podívejme se, kolik lidí žije v temnotě a potřebuje zakusit to, co jsme zakusili my, Otcovu lásku a odpuštění, naši blízkost. A nebojme se, naše vlastní proměna není podmínkou, tu v nás totiž chce uskutečnit On sám. Tak kéž se i my stáváme světlem pro tento svět, který to tolik potřebujeme a tím nejen dostáhneme svého cíle, tj. spásy, ale tuto spásu i přiblížíme těm, kteří jsou kolem nás.
Amen