14. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Zach 9, 9-10
2. čtení: Řím 8, 9. 11-13
Evangelium: Mt 11, 25-30
Možná, že trochu nosím dříví do lesa, ale pokud mám dnes říci něco málo o jhu, asi bychom měli vědět, co to jho vůbec je. Jho se používalo jednak u zvířat, kde bylo předchůdcem chomoutu. Používalo se však také u lidí. Mělo podobu dlouhé látky či šály, která se opírala o čelo a přes ramena spadala na záda. Tam se do něho umísťovala břemena. Jho tedy sloužilo k nošení zátěže na zádech, tedy to byl předmět, který umožňoval nést velkou zátěž a dnes v tom dnešním evangelium Ježíš rovněž mluví o jhu, které však ani netíží a ani netlačí a nepřijde vám to divné, když jho je určeno na nošení velké zátěže?
Přijde za opatem mladík a ptá se: „Co myslí Pán Ježíš tím jhem, které máme v životě nést?“ Opat se zamyslí a odpoví: „Lásku. Lásku k Bohu a bližnímu.“ Mladíkovi se to nezdá. „Lásku? Láska přece není jho, ale radost!“ Opat se usměje a odpoví: „Láska je radost, dokud někomu říkáme: ‚Pojď do mé náruče,‘ a stává se jhem ve chvíli, kdy se to změníme na ‚vlez mi na záda.‘“
Takové jho sloužilo k nošení břemen. Lehkost Ježíšova jha tedy spočívá v rozhodnutí pro lásku, opravdovou lásku k Bohu a k lidem. Můžeme si říci: „Ano, ale jak to dokázat, když narazíme na realitu tohoto světa, když se setkáme s nepochopením, nenávistí, sobectvím… vůbec se zlem?“ To pak může naše odhodlání hezky ztěžknout. Jak potom na to?
Přijde za opatem zničený mnich. „Jak mám milovat své bratry, když mají tolik chyb? Vždyť se to s nimi nedá vydržet!“ Opat se na něho podívá a praví: „To je veliká bolest, s tím ti neporadím. Odpověď na tvé trápení je nad mé síly.“ „A kdo mi poradí? Kdo mi pomůže? Kdo pomáhá vám, že máte tolik trpělivosti a lásky ke všem?“ nedal se odradit mnich. „Poradím ti, co dělám já, ale není to snadná cesta. Když mi dochází síla milovat, jdu za Kristem. Kleknu si, sednu či lehnu před svatostánek a neodejdu, dokud mi nedá odpověď na jedinou otázku: „Pane, proč toho člověka miluješ ty?“
Bůh miluje všechny. Zná naši minulost, ví, proč jsme slabí a zlí. Zná všechna naše zranění. Ví také, jaké dobro se v nás skrývá. A čeká, až se necháme uzdravit a dovolíme vyrůst tomu dobrému a krásnému, co do nás vložil. Miluje nás, protože nás zná a chápe.
A pokud nás naše jho nemá tlačit a naši bližní tížit, tak je potřeba se na ně dívat Božíma očima. Tím laskavým pohledem, kterým se Bůh dívá na nás. Ježíš nám slíbil jho, které netlačí, ale jen on sám nás může uschopnit k naplnění tohoto úkolu, my sami, svými vlastními silami, to nezvládneme.
A tak Tě Pane, prosíme, nauč nás druhé milovat tvoji láskou, protože sami ze sebe to nedokážeme. Pane, chci ti říct, že jsem tady, jsem s tebou. Chtěl bych tě v tuto chvíli požádat, abys všem dal zakusit svou lásku. Ty nás miluješ! Tolikrát jsem to už slyšel a tak často pochybuji. Pochybuji o tvé lásce, už ji necítím, uzavřel jsem se jí. Moje mysl ví, že mě miluješ, ale pro mé srdce je těžké dotknout se tě, cítit tě, zakusit tě. Chtěl bych tě dnes poprosit: Nehleď na mé hříchy, na má selhání, na mou nevěru, jen mě miluj, Pane. Ty víš, že potřebuji milovat a být milován. A často cítím, jak moc mi chybí láska. Ještě horší je, že často pociťuji nedostatek lásky i z tvé strany. Je to pocit, Pane, jako bys mě nejdříve vyvolil, uložil mi poslání, a pak mě nechal samotného. Ano, vím, že jsi mi blízko, zvláště když se soustředím v modlitbě, když jsem v kostele a účastním se mše svaté, když jako kněz sloužím mši svatou. Ale velmi často mám pocit, že jsi daleko; mluvím o tobě, ale nevidím tě ve svém životě, necítím tvou přítomnost. Proto tě, Pane, dnes prosím: Dej mi pocítit, že mě miluješ; že jsem tvůj syn; že se teď nedíváš na má selhání, že v tuto chvíli nemyslíš na moje neúspěchy, mé hříchy. Obejmi mě, Pane! Dej mi zakusit svou lásku! Jen když stojím před tebou, nemám žádné zábrany, jen tobě můžu říct: Děkuji ti, Pane, že jsi mě stvořil, že jsi mě stvořil, miloval! Pane, vím, že mi v tuto chvíli nasloucháš. Uzdrav mě, Pane; osvoboď mě od všeho v mém životě, co mi brání jít za tebou. Proměň mně, Pane v nové stvoření. S Tebou chci žít a s tebou se radovat.
Amen