1. neděle adventní

Liturgické texty: 1. čtení: Iz 2, 1-5
2. čtení: Řím 13, 11-14
Evangelium: Mt 24, 37-44
Bratři a sestry, dnes vstupujeme do adventní doby, která je velmi důležitá, proč? Protože úzce souvisí s jedněmi nejkrásnějšími křesťanskými svátky, a to vánocemi. Představte si, že jdete slavit narozeniny někoho, na kom Vám hodně záleží. Určitě si dáte záležet, abyste dobře vypadali, oblečete si pěkné šaty a vezmete nějaký pěkný dárek osobě, kterou hodláte navštívit. Myslím, že takto se chová každý z nás, když jde slavit narozeniny svého dobrého přítele.
Milí věřící o vánocích budeme slavit narozeniny Ježíše Krista, Božího Syna, který se narodil a přišel na svět, aby zachránil každého z nás. Můžeme mít lepšího přítele, než právě Ježíše? Pokud se nad tímto tématem řádně zamyslíme asi nikoliv, ale můžeme si položit i jinou otázku, jak se na Kristovi narozeniny připravujeme? Hned na začátku dnešní promluvy jsem nastínil, že když jdeme za nějakým svým známým slavit narozeniny, potom věnujeme přípravě značné úsilí, ale když si položíme ruku na srdce, věnujeme podobné úsilí i přípravě Kristových narozenin? Vždyť všechno co máme je přece dar od něho samotného.
Bratři a sestry advent v životě křesťanů má své nezastupitelné místo, je to doba, kdy se máme dobře připravit na setkání s narozeným Ježíšem Kristem a o tom nám hovoří i dnešní liturgické texty. V prvním čtení prorok Izaiáš říká, že vyvolený lid nemá očekávat záchranu vojenskou, ani politickou, ale má přimknout k Bohu a jeho zákonu. Podobně hovoří i dnešní evangelium kde Ježíš lidi dnešního světa srovnává s lidmi před potopou, kteří jedí a pijí a užívají si života, ale na Boha vůbec nemyslí. Jediný Noe se svou rodinou bude zachráněn, protože poslouchal Hospodinův hlas. I v dalších verších dnešního evangelia nás Ježíš varuje. Až přijde Syn člověka, dva budou na jednom místě, ale jeden bude vzat a druhý ponechám.
Bratři a sestry, nikdo z nás by se neměl upokojovat životním stylem lidí kolem sebe, protože jak píše dnešní druhé čtení z listu Římanům, je třeba se probrat ze spánku a obléci si výzbroj světla. Nikdo z nás přece neví, kdy přijde druhý Kristův příchod. Možná si říkáte: jsem ještě mladý a mě samotného se tyto úvahy netýkají, ale téměř každou mši svatou po proměňování říkáme: Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, pane Ježíši Kriste a představte si, že by Kristus právě v tuto chvíli přišel do našeho kostela a řekl by, tak pojďte mojí věrní, co jste hodni vstoupit do mého království. Kolik z nás by asi řeklo: Pane, počkej, ještě spoustu věcí musím zařídit.
Bratři a sestry, dny adventu jsou dny příprav. Snažme se právě v tyto dny dobře připravit na setkání s Pánem, jak nás o tom poučují i dnešní liturgické texty. Vždyť co Kristu udělá větší radost, než správné zachovávání Božích zákonů a přikázání lásky?
Amen