4. neděle v mezidobí

Liturgické texty: 1. čtení: Mich 5, 1-4a
2. čtení: Žid 10, 5-10
Evangelium: Lk 1, 39-45
Žijeme v době, která klade důraz na lidskou aktivitu, na lidský výkon. Ať chceme nebo nechceme, přenáší se to i na naše křesťanství. To je mnohdy, pokud je živé, křesťanstvím výkonu: musím udělat, snažit se, zlepšit, dokázat, vybudovat, přeměnit.. atd. Samá lidská aktivita. Mnohdy dobrá a nutná, ale není to jediný prvek víry. Existují přece Boží zaslíbení a Boží obdarování. Něco, co si nemůžeme vyrobit, získat, ale jen přijmout. A dá se říci, že právě Boží zaslíbení má vždy prvenství, lidská aktivita přichází až po něm jako odpověď, jako realizace toho, co Bůh slíbil a daroval. Jestli chceme skutečně vykonat v životě veliké věci, pak se musíme postavit do postoje Panny Marie. Postavit celý svůj život na Božím zaslíbení. „Ať se mi stane podle tvého slova!“- to je její odpověď na andělovo poselství o Božím slibu a daru. Je to málo? Zdá se nám to moc pohodlné? Je to všechno, protože Maria postavila na tento slib celý svůj další život. Jako matka „nemanželského“ dítěte riskovala ukamenování (protože Josefovi byla zasnoubena, tím pro něho vázána). Nemohla si naprosto představit, co ji čeká. A přece na Božím slibu postavila celou tuto lidsky nejistou budoucnost. Alžběta jako největší uznání vyslovuje právě pochvalu této víry: „Blahoslavená, která jsi uvěřila, že se ti splní to, co ti bylo řečeno od Pána.“ Ne tedy: „Blahoslavená nejvýkonnější, nejobětavější, nejušlechtilejší, nejvíc pracující..“ Ale: „Blahoslavená nejvíc věřící a nejvíc očekávající.“ Pro tento postoj se ovšem nestačí jen slovně nadchnout. Je třeba se zeptat, co nám jakožto křesťanům a mně osobně Pán slíbil. Věřím tomu? Stavím na tom víc, než na své snaze? Jsem s Marií blahoslavený? Jestli ne, nestačí jen povzdech. Je třeba radikálně, tedy od kořene změnit postoj vlastního života. Čas na to nikdo nemá neomezený, ale cesta víry je vždy otevřena.
A tak Tě Pane, prosíme, nauč nás především dobře přijímat obdarování, které jsi nám nachystal. Nauč nás ne především hledět na to, co my pro Tebe chceme činit, ale na to, abychom dokázali postupovat v souladu s Tvojí vůlí. Abychom stejně jako Panna Maria dokázali přijmout tvůj plán s námi, i když bude jiný, než my jsme očekávali. A také nás nauč vážit si všech darů, které jsme dostali a ne jenom vzdychat, že nemůžeme konat to či ono.      
Amen